ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI VE KAPSAMI

İSKEN, şebeke güvenliğinin gerekleri dahil tüm müşteri şartlarını karşılayarak elektrik enerjisi üretmektedir. Bu işlevi yerine getirirken, sürdürülebilir bir dünya için çevresel yükümlülüklerimizi gereğince yerine getirmek, enerjiyi verimli şekilde kullanmak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak temel ilkelerimizdir.
 
Bu amaçla İSKEN, kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini, entegre olarak yürütmekte ve sürekli iyileştirmektedir. Entegre yönetim sistemi, Sugözü Enerji Santrali’nde elektrik enerjisi üretimini ve bu üretim için gereken tüm destek faaliyetlerini kapsar.
 
İSKEN olarak;

  • Tabi olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı ve uluslararası iyi uygulamaları dikkate almayı,
  • Çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini değerlendirmeyi, önemli çevresel etki ve İSG risklerini ortadan kaldırmayı veya en aza indirmek için uygun ve yeterli önlemler almayı,
  • Enerji kullanımını değerlendirmeyi, önemli enerji kullanımlarını izlemeyi ve iyileştirmeyi,
  • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken organizasyonu yapmayı, bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Tasarım, tedarik, kurulum, işletme, bakım, devreye alma ve devreden çıkarma süreçlerinde, ileri teknoloji ve yöntemleri kullanarak çevreyi ve çalışanlarımızı korumayı, kirliliği önlemeyi, iklim değişikliğine etkiyi sınırlamayı, biyoçeşitliliği korumayı, enerjiyi etkin olarak yönetmeyi, kullanılan kaynakları sürdürülebilir kılmayı,
  • Planlanan değişimlerin etkilerini tüm yönleri ile değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Çalışanlara ve temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili karar alma süreçlerine katılım ve danışma fırsatları sağlamayı

taahhüt ederiz.
 
Tüm çalışanlarımızın, kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği performansının artırılması konularında yapacakları her türlü katkıyı ve işbirliğini destekliyoruz.
 
 
Kapsam
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 50001 Enerji, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini içeren EYS, Sugözü Enerji Santrali’nde kömürden elektrik üretimi ve bu üretimi destekleyen tüm faaliyetleri kapsar. Ankara’da yer alan Genel Müdürlük Binası EYS kapsamı dışındadır.
 
ISO 9001:2015 Standardının aşağıdaki maddeleri ürünün yapısı gereği "uygulanamaz" olarak değerlendirilmiştir:
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler
8.6 Ürün ve Hizmetin Serbest Bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

Altişverenlere / Müteahhitlere / Tedarikçilere yaptırılan işler EYS kapsamındadır.